Obecné zastupiteľstvo

  • Grib Aleš
  • Havran Michal
  • Kasenčák Ján

Obecné zastupiteľstvo 

Zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce. Volí sa na 4 roky.

Funkcia poslanca je nezlučiteľná s funkciou – starostu, zamestnanca obce, štatutárneho orgánu rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie.

Úlohy obecného zastupiteľstva – hospodárenie a nakladanie s majetkom obce a majetkom štátu, schvaľuje rozpočet obce, územný plán obce alebo jej časti, zavedenie a zrušenie miestnej dane a poplatku, vyhlasuje hlasovanie obyvateľov obce, schvaľuje dohody o medzinár. spolupráci, určuje plat starostu, organizáciu OÚ, udeľuje čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny, ustanovuje erb, vlajku, pečať a znelku obce.

Finančná Komisia

Obecný úrad ma zriadenú finančnú komisiu, ktorá sa schádza raz ročne a jej úlohou je kontrola hospodárenia obce s majetkom a finančnými prostriedkami obce. Komisia sa skladá z troch členov a na jej čele je predseda.

Predseda: JUDr. Pavol Pastirčák
Členovia: Pristaš Jozef, Šedlár Ján

Úradné hodiny

Pondelok: 10:00 - 14:00
Utorok: nestránkový deň
Streda: 10:00 - 16:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 10:00 - 14:00

MAS ĽUBOVNIANSKO

MAS ĽUBOVNIANSKO

DCOM

DCOM

Fotogaléria

Kalendár