Aktuality

Dňa 23.06.2018 /sobota/ o 14:00 hodine sa uskutoční valné zhromaždenie pozemkového spoločenstva Urbársko-želiaskej spoločnosti, pozem. spol. Matysová v Kultúrnom dome obce Matysová.

Prezentácia od 13:00 hod. do 13:45 hod.

Program:

 1.  Otvorenie
 2. Voľba predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľov/2/, zápisnice, návrhovej, mandátovej a volebnej komisie.
 3. Správa o činnosti UŽS za rok 2017
 4. Správa o hospodárení UŽS za rok 2017
 5. Správa odborného a lesného hospodára
 6. Úlohy UŽS na rok 2018
 7. Správa dozornej rady
 8. Schválenie ročnej účtovnej závierky za rok 2017
 9. Schválenie rozdelenie zisku a spôsob úhradystraty za rok 2017
 10. Informácia k požiadavke uzatvorenia nájomnych mluv medzi pozem. spol. a jeho členmi, týkajúcich sa spoločnej nehnuteľnosti
 11. Voľba a odvolanie členov dozornej rady
 12. Rôzne -diskusia
 13. Schválenie návrhu uznesenia
 14. ZáverÚradné hodiny

Pondelok: 10:00 - 14:00
Utorok: nestránkový deň
Streda: 10:00 - 16:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 10:00 - 14:00

MAS ĽUBOVNIANSKO

MAS ĽUBOVNIANSKO

DCOM

DCOM

Fotogaléria

Kalendár