Aktuality

 


Návrh dodatku č.1/2019

 02.12.2019

Návrh

Dodatku č.1/2019

K všeobecne záväznému nariadeniu

č. 1/2015

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  na území obce Matysová

Obecné zastupiteľstvo v Matysovej  na základe § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona  NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov vydáva  tento  Dodatok č.1/2019    k

všeobecne záväznému nariadeniu

č.1/2015

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  na území obce Matysová

ktorý sa mení takto:

v   Čl.12  sa mení odstavec

 (2)  Sadzba poplatku a hodnota koeficientu:

  a)   Obec ustanovuje sadzbu  poplatku na 0,0411  eura za osobu a kalendárny deň

  b)   Obec ustanovuje sadzbu  poplatku na 0,0411  eura za osobu a kalendárny deň, ktorá je 

         vlastníkom nehnuteľnosti a nemá trvalý pobyt v obci Matysová

  1. sadzbu poplatku pre množstvový zber za drobný stavebný odpad bez obsahu škodlivín na 0,015  eura za jeden kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín.

Záverečné ustanovenia

Návrh na pripomienkovanie bol:

- zverejnený dňa: 2.12.2019

- zvesený dňa:     15.12.2019

Dňom vyvesenia Návrhu nariadenia začína plynúť najmenej 14 dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k Návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky, alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text, alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie, alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

Po schválení Obecným  zastupiteľstvom bolo VZN:

- zverejnené dňa:

- zvesené dňa:       

- nadobudlo právoplatnosť  dňa:

V Matysovej, dňa: 1.12.2019

JUDr. Pavol Pastirčák

     starosta obce

Úradné hodiny

Pondelok: nestránkový deň
Utorok: nestránkový deň
Streda: 08:00 - 12:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 08:00 - 12:00

V prípade potreby po telefonickom dohovore.

Volať na číslo 0903 992 969

MAS ĽUBOVNIANSKO

MAS ĽUBOVNIANSKO

DCOM

DCOM

Fotogaléria

Kalendár