Úradná tabuľa

Zabezpečenie ochrany osobných údajov počas priebehu volieb

 09.11.2018

Zabezpečenie ochrany osobných údajov počas priebehu volieb a ochrana osobných údajov voličov, členov volebných komisií a kandidátov

Právne predpisy upravujúce výkon volebného práva, organizáciu volieb a ostatné podmienky súvisiace s voľbami do orgánov samosprávy obcí sú nasledujúce: (1) zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva v znení neskorších predpisov, (2) zákon č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgán. samosprávy obcí v znení neskorších predpisov, (3) zákon č. 181/2014 Z.z. o volebnej kampani v znení neskorších predpisov (ďalej aj “volebné zákony”).

Volebné zákony ukladajú obciam aj také povinností, na splnenie ktorých je nevyhnutné spracúvať osobné údaje. Obec ako prevádzkovateľ je povinná prijať dostatočné a účelné opatrenia na zaobchádzanie a spracúvanie osobných údajov v súvislosti s výkonom aktívneho alebo pasívneho volebného práva, a to v súlade s právnymi predpismi na úseku ochrany osobných údajov: (1) Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679, (2) zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Poskytovanie osobných údajov, najmä vo vzťahu k povinnosti voliča preukazovať svoju totožnosť občianskym preukazom alebo iným úradným dokladom, ktorý obsahuje podobizeň voliča a všetky údaje uvedené o ňom v zozname voličov, je zákonnou požiadavkou v súlade so zákonom č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Účel spracúvania:                             zabezpečenie zákonného priebehu volieb

Právny základ spracúvania:                         volebné zákony

Doba uchovávania osobných údajov:           5 rokov

Práva dotknutej osoby (volič, člen volebnej komisie, zapisovateľ, kandidát na starostu, kandidát na poslanca obecného zastupiteľstva):

  • právo na prístup k osobným údajom: áno
  • právo na opravu osobných údajov: áno
  • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov: áno
  • právo na výmaz a zabudnutie osobných údajov: nie
  • právo namietať spracúvanie osobných údajov: nie
  • prenos osobných údajov do tretej krajiny: nie
  • právo na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania: nie
  • právo na spracovanie osobných údajov výlučne z dôvodov oprávnených záujmov: nie
  • právo na prenosnosť osobných údajov: nie
  • právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z.z.: áno

Príjemcovia osobných údajov na účely zabezpečenia zákonného priebehu volieb sú: (1) Okresný úrad, (2) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, (3) Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán, (4) Volebné orgány.

zodpovedná osoba                                                    starosta obce Iveta Kundrátová

adv lazorcak s.r.o.                                                        pečiatka, podpis
tel. 0902670377
mail. adv.lazorcak@gmail.com

1 2 3 4 5

Úradné hodiny

Pondelok: nestránkový deň
Utorok: nestránkový deň
Streda: 08:00 - 12:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 08:00 - 12:00

V prípade potreby po telefonickom dohovore.

Volať na číslo 0903 992 969

MAS ĽUBOVNIANSKO

MAS ĽUBOVNIANSKO

DCOM

DCOM

Fotogaléria

Kalendár