Úradná tabuľa

Povinnosti vo volebnej kampani

 13.09.2018

VOLEBNÁ KAMPAŇ KANDIDÁTOV V OBCI DO 5 000 OBYVATEĽOV

(prehľad základných povinností; ďalšie povinnosti a informácie na: http://www.minv.sk/?oso18_kampaninfo; kontakt: volby@minv.sk, t. č. 02/4859 2311)

Volebná kampaň je upravená zákonom č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o volebnej kampani“). Nedodržanie jednotlivých zákonných povinností je sankcionované! Volebná kampaň pre voľby do orgánov samosprávy obcí začala 10. júla 2018 a končí 48 hodín predo dňom konania volieb, t. j. 7. novembra 2018 o 23:59 h.

NEZÁVISLÝ KANDIDÁT A KANDIDÁT UVEDENÝ NA KANDIDÁTNEJ LISTINE POLITICKEJ STRANY ALEBO KOALÍCIE, KTORÝ VEDIE VOLEBNÚ KAMPAŇ SÁM (ĎALEJ LEN „KANDIDÁT“) NA PRIMÁTORA MESTA, STAROSTU OBCE, STAROSTU MESTSKEJ ČASTI

Limit nákladov, ktoré môže kandidát vynaložiť na volebnú kampaň:

V obci od 2 001 do 5 000 obyvateľov najviac 5 000 eur, v obci do 2000 obyvateľov najviac 2 000 eur. Do sumy nákladov na volebnú kampaň kandidáta sa započítavajú aj náklady na volebnú kampaň kandidáta, ak tento kandiduje v tých istých voľbách ako kandidát aj na funkciu poslanca obecného zastupiteľstva, poslanca mestského zastupiteľstva alebo poslanca miestneho zastupiteľstva. Do limitu nákladov na volebnú kampaň kandidáta sa započítavajú aj náklady vynaložené na jeho propagáciu v čase začínajúcom 180 dní predo dňom vyhlásenia volieb.

Úhrada nákladov na volebnú kampaň

Nakoľko zákon o volebnej kampani kandidátovi neustanovuje spôsob úhrady nákladov na volebnú kampaň, kandidát nie je povinný mať na úhradu nákladov na volebnú kampaň zriadený žiadny platobný účet.

Údaje o objednávateľovi a dodávateľovi

Kandidát je povinný zabezpečiť, aby odvysielaná politická reklama, zverejnená platená inzercia, zverejnené volebné plagáty a všetky ďalšie spôsoby vedenia volebnej kampane obsahovali údaje o objednávateľovi a dodávateľovi v rozsahu meno, priezvisko a obec trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu, a názov a sídlo a identifikačné číslo organizácie, ak ide o právnickú osobu; to isté sa vzťahuje aj na prezentáciu predvolebných prieskumov a volebných prieskumov verejnej mienky. Ak ide o drobné reklamné predmety, ako sú odznaky, perá, kľúčenky, prívesky, prípadne iné a v prípade vysielania politickej reklamy v rozhlasovom vysielaní kratšej ako 30 sekúnd, uvádza sa len údaj o objednávateľovi.

Evidencia darov a iných bezodplatných plnení a osobitná evidencia o použití prostriedkov na volebnú kampaň

Kandidát vedie osobitnú evidenciu darov a iných bezodplatných plnení. Kandidát môže prijať dar a iné bezodplatné plnenie na volebnú kampaň len od fyzickej osoby, ktorá má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, od právnickej osoby, ktorá má sídlo na území Slovenskej republiky a od politickej strany, ktorá je registrovaná v Slovenskej republike. Kandidát nesmie prijať dar ani iné bezodplatné plnenie od subjektov uvedených v § 5 ods. 4 zákona o volebnej kampani. Kandidát je povinný viesť osobitnú evidenciu o použití prostriedkov na volebnú kampaň v členení podľa § 6 ods. 11 zákona o volebnej kampani.

KANDIDÁT NA POSLANCA

OBECNÉHO, MESTSKÉHO, MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA:

nemá určený limit nákladov na volebnú kampaň, nemá povinnosť mať zriadený platobný účet na úhradu nákladov na volebnú kampaň, avšak je povinný predmety volebnej kampane označiť údajmi o objednávateľovi a dodávateľovi. Nezávislý kandidát na poslanca je naviac povinný viesť osobitnú evidenciu darov a iných bezodplatných plnení a evidenciu o použití prostriedkov na volebnú kampaň.

1 2 3 4 5

Úradné hodiny

Pondelok: nestránkový deň
Utorok: nestránkový deň
Streda: 08:00 - 12:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 08:00 - 12:00

V prípade potreby po telefonickom dohovore.

Volať na číslo 0903 992 969

MAS ĽUBOVNIANSKO

MAS ĽUBOVNIANSKO

DCOM

DCOM

Fotogaléria

Kalendár