Úradná tabuľa

Výzva

O B E C  M A T Y S O V Á , Matysová 27, 065 46 Malý Lipník

Zverejnené na internetovej stránke 14.08.2017

V Ý Z V A

na predloženie cenovej ponuky

(prieskum trhu)

Zákazka podľa ustanovenia §117 zákona č.343/2015. o verejnom obstarávaní o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov ďalej len ,,zákon o verejnom obstarávaní"

Obec Matysová so sídlom Obecný úrad Matysová 27, 065 46 Malý Lipník ako verejný obstarávateľ podľa ustanovenia § 117 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní o zmene a doplení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ďalej len ,,zákon o verejnom obstarávaní" si Vás dovoľuje vyzvať v súlade s § 9 ods. 9 ZVO na predloženie cenovej ponuky na prác v rátane dodania materiálu k predmetu zákazky:

,,Výstavba obecného rozhlasu a výmena verejného osvetlenia“


Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: Obec Matysová
Adresa sídla: Matysová 27, 065 46 Malý Lipník
Krajina: Slovenská republika
Internetová adresa organizácie(URL): http://www.matysova.sk/

Zastúpený: Iveta Kundrátová, starosta obce
IČO: 00330051
DIČ: 2020698702

Verejný obstarávateľ podľa § 6 ods. 1 písmeno b) zákona č. 25/2006 Z. z.

Kontaktná osoba obstarávateľa:

Meno: Iveta Kundrátová
Telefón: 0911370373
e-mail: matysova@matysova.sk

Postup obstarávania

1./ Vymedzenie predmetu zákazky:
Kompletná montáž nového obecného rozhlasu s rozhlasovou ústredňou. Obec ma už vybudované vlastne stĺpy, ktoré poslúžia na umiestnenie reproduktorov. Výmena verejného osvetlenia za LED, dobudovanie 4 /štyroch/ nových svietidiel v rátane stĺpov a kabeláže. Svietidla LED dodá obec.

a) Telekomunikačné práce.

  • Montáž obecného rozhlasu.
  • Montáž ústredne rozhlasu.
  • Výmena pôvodného osvetlenia za LED.
  • Dostavba stĺpov na verejne osvetlenie plus kabeláž, spínanie a stmievanie svietidiel.
  • Projektová dokumentácia.

2./ Dodacie podmienky:
Práce budú dodané v termíne do 30.11.2017

3./ Hodnota zákazky:
14 500,- € vrátane DPH

4./ Podmienky účasti:

Záujemca musí predložiť:

  • Kópiu dokladu o podnikaní v danej oblasti (živnostenský list, výpis z obchodného registra a pod.)

5./ Predkladanie ponúk:

Záujemca predloží cenovú ponuku poštou alebo osobne na adresu: Obecný úrad Matysová, Matysová 27, 065 46 Malý Lipník.
Cenovú ponuku záujemca predloží v členení:

  • suma bez DPH, DPH, suma vrátane DPH. V prípade, že nie ste platca DPH, uveďte túto skutočnosť slovne ,, Nie som platca DPH“. Cena bude zahŕňať všetky náklady spojené s realizáciou vybudovania obecného rozhlasu a výmenou a dostavbou verejného osvetlenia v zmysle bodu 1./ Vymedzenie predmetu zákazky tejto Výzvy na miesto určené verejným obstarávateľom. Obálku je potrebné označiť nápisom ,,SÚŤAŽ – NEOTVÁRAŤ!“ a heslom ,, Výstavba obecného rozhlasu a výmena verejného osvetlenia“


6./ Lehota na predkladanie cenových ponúk:
15.09.2017 do 12:00 hod.
Všetci uchádzači budú písomne oboznámení o výsledku vyhodnotenia ponúk. Úspešný uchádzač bude následne vyzvaný na podpis zmluvy.

7./ Kritérium na vyhodnotenie ponúk:
Najnižšia cenová ponuka vrátane DPH a efektívnosť riešenia.


V Matysovej 14.08.2017

v. r. Iveta Kundrátová
starosta obce

1 2 3 4 5

Úradné hodiny

Pondelok: nestránkový deň
Utorok: nestránkový deň
Streda: 08:00 - 12:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 08:00 - 12:00

V prípade potreby po telefonickom dohovore.

Volať na číslo 0903 992 969

MAS ĽUBOVNIANSKO

MAS ĽUBOVNIANSKO

DCOM

DCOM

Fotogaléria

Kalendár